Ordlista A-Ö


Nedan finns en ordlista med förklaringar av de vanligaste orden och termerna som orienteraren stöter på.
Hittar du några fel eller saknar något så sänd gärna ett mail till webbmaster.

- A -


 
Angivelse
Litet papper som delas ut vid tävlingsstart och som bland annat anger kontrollernas turordning, kodsiffra, kontrollföremål och skärmplacering.
Angivelserna finns även ofta tryckta direkt på kartan.
Kallas även Kontrollbeskrivning eller Definition.

 
Anmälningsavgift
Det belopp som deltagaren ska betala med anledning av sin anmälan till en tävling.
 
Arena
Arenan är den plats på tävlingar där alla löpare samlas innan de går till start, där ligger också målet och duschar.
Oftast finns det marka och ibland även sportförsäljning, Knatteknat och dagis.
Kallades tidigare TC
 

- B -


 
Blå och Svart bana - Svårighetsgrad
Svårigheterna på blå och svart bana ska alltid anpassas till de skickligaste löparnas kunnande, även om orienterare av andra kategorier kan delta.
Skillnaden mellan blå och svart är att mycket fysiskt krävande terräng ska undvikas på blå bana.
» Läs mer om Blå och Svart bana
 
Bomma
Missa kontrollen.
 
Bryta
Att gå till mål utan att ha besökt banans alla kontroller.
 
Budkavle
Det klassiska namnet på stafett inom orienteringen, bytte 2005 officiellt namn till just stafett.
 

- C -


 
Checka
Se Töm och Check
 

- D -


 
D (ex. D12)
D står för Dam och anger i vilken tävlingsklass man tävlar i.
D12 t.ex. är tävlingsklassen för flickor 11-12 år gamla.
Se Tävlingsklasser
 
Direktanmälan
Anmälan på tävlingsdagen som inte är efteranmälan.
Direktanmälan kan göras till Inskolningsklasser, Utvecklingsklasser och Öppna motionsklasser.
 
Definition
Se Angivelse
 
Direktbana
Se Öppen bana
 
Distans
Tävlingar avgörs på olika längder, distanser.
Man kan tävla i Sprintdistans, Medeldistans, Långdistans och Ultralång distans.
 
DM
DM står för DistriktsMästerskap.
 
Dosa
Kompass.
 

- E -


 
Ekvidistans
Skillnad i höjd mellan höjdkurvorna.
Anges alltid på kartan och ofta även på PM vid tävlingar.
 
Elektronisk tidtagning
System för tidtagning, även på delsträckor, av en tävling.
Det finns två system, SportIdent (SI) och EMIT.
SportIdent t.ex. har en pinne som man trycker in i en elektronisk kontrollenhet vid start, därefter vid varje kontroll och slutligen vid målgång.
När man sedan kommer i mål tömmer man informationen direkt in i tävlingssystemet.
 
EMIT
Ett system för elektronisk tidtagning.
 
Eventor
Eventor är Svenska Orienteringsförbundets centrala IT-system, som bland annat hanterar tävlingskalender, anmälningar, resultat och rapportering.
» Länk till Eventor
 
EVOK
EVOK står för Emmaboda Verda Orienteringsklubb.
 

- G -


 
Gafflade banor
Olika banor för löpare på samma sträcka under en stafett (tidigare budkavle).
Görs för att förhindrar hängning.
 
Glada och ledsna gubbar
Figurer som vägleder i klassen Inskolning.
Se Tävlingsklasser
 
GM
GM står för Götalandsmästerskapen.
 
GPS/GPS-klocka
Med en GPS-klocka kan man "spela in" sin runda i skogen och efteråt plocka ut distans, tider mm.
Har man ett puls-band till sin GPS så kan man även se sin pulsfrekvens efteråt.
Man kan även ladda upp sina GPS-data till olika program, t.ex. QuickRoute eller EVOKs kartarkiv.
Vill man prova en GPS-klocka har klubben några till utlåning.
 
Grön bana - Svårighetsgrad
En grön bana, som används av t.ex. U-klasser, har den lättaste svårighetsgraden.
Banan ska t.ex. alltid läggas i terräng med tydliga och sammanhängande vägar, stora stigar, byggnader, öppen mark och så vidare.
Kontrollerna på en grön bana ska alltid placeras på en ledstång.
Kontrollföremålen kan utgöras av tydliga stigkrökar, vägförgreningar, ledningsstolpar, byggnader och så vidare.
Nästa svårighetsgrad är Vit bana.
» Läs mer om Grön bana
 
Gul bana - Svårighetsgrad
Gul bana kan förläggas till något svårare terräng, men framkomligheten ska fortfarande vara god.
Terrängen bör bestå av ett sammanhängande system av vägar, stigar, staket, vattendrag, öppen mark eller liknande.
Kontrollpunkterna kan utgöras av svårare terrängföremål, till exempel högst uppe på en mycket tydlig höjd, men måste alltid föregås av en tydlig utgångspunkt.
En säker uppfångare ska finnas bakom kontrollen.
Nästa svårighetsgrad är Orange bana.
» Läs mer om Gul bana
 

- H -


 
H (ex. H40
H står för Herr och anger i vilken tävlingsklass man tävlar i.
D40 t.ex. är tävlingsklassen för män 40-45 år gamla.
Se Tävlingsklasser
 
HD (ex. HD10)
Mixad tävlingsklass för pojkar/män och flickor/damer.
HD10 t.ex. är en mixad tävlingsklass för fojkar och flickor upp till och med 10 år.
Se Tävlingsklasser
 
Hänga
Springa hack i häl efter en person som har samma bana utan att själv orientera så mycket.
Det är inte tillåtet att hänga någon för att därigenom skaffa sig själv fördel utom vid gemensam start.
 

- I -


 
Inskolningsbana/Inskolning
Mycket lätt orienteringsbana för nybörjare.
 

- J -


 
Jaktstart
Används vid flerdagarstävlingar där man sista dagen startar i förhållande till tidigare dagars resultat.
Först i mål vinner.
 
Junior
Orienterare mellan 17 och 20 år.
 

- K -


 
Karta
Orienteringskartan innehåller en mängd detaljer (karttecken) för att orienteraren skall kunna hitta i skogen.
Kartorna görs i olika skalor. De vanligaste skalorna som används i tävlingsklasser är 1:15000 och 1:10000.
För skolkartor och på sprintdistanser förkommer även andra skalor t.ex. 1:5000.
Vid skalan 1:10000 motsvarar 1 mm på kartan 10 meter i terrängen.
» Läs mer om Kartan
» Läs mer om Kartnormen
 
Kavle
Orienteringsstafett där man springer i lag.
 
Kodsiffra
Siffran som finns vid skärmen för att man ska veta att man är vid rätt kontroll.
 
KM
KM står för KlubbMästerskap.
Räknas i Emmaboda Verda OK över de 5 bästa tävlingsresultaten under året och för varje tävlingsklass.
 
Knatteknat
Lekfull snitslad minibana för de allra yngsta som följer med föräldrar och storasyskon ut på tävling.
Kallas ibland även Miniknat.
 
Kontrakurs
Inträffar när man förväxlar norr och söder och springer i helt motsatt håll i förhållande till den rätta riktningen.
 
Kontrollbeskrivning
Se Angivelse
 
Kontrollpunkt
Kallas även Kontroll.
Ett tydligt terrängföremål (t ex en sten, liten höjd, stigförgrening) som löparen skall besöka utefter banan.
Föremålet skall vara utsatt på kartan.
Kontrollpunkten markeras med en skärm och det finns vid tävlingar en kontrollenhet där man skall stämpla.
 
Kontrollklämma
Se Stämpel
 

- L -


 
Ledstång
Långsträckta saker i naturen som är lätta att följa, t.ex. vägar, skogsbryn, bäckar o.s.v.
 
Linjalkompass
Den traditionella typen av kompass som hålls i handen.
Se även Tumkompass
 
Lunchpasset
Foto-orientering anpassat för företag.
Se även Naturpasset
 
Långdistans
Hette tidigare Klassisk distans.
Namnet har bytts för att passa internationella beteckningar.
Tävling över 2,5 - 13 km beroende på klass.
Se även Distans
 

- M -


 
Marka
Markententeri. Försäljning av dricka mackor, godis, frukt mm på arenan.
 
Medeldistans
Hette tidigare Kortdistans.
Namnet har bytts för att passa internationella beteckningar.
Tävling över en kortare sträcka (2-4 km), där banläggaren försöker göra tekniskt utmanande banor.
Se även Distans
 
Miniknat
Se Knatteknat
 

- N -


 
Naturpasset
Motionspaket med orientering för allmänheten.
Finns i olika former som fot- och cykelorientering, fotopussel, mm.
Naturpass finns på många platser i landet där det finns orienteringsklubbar.
» Länk till Naturpasset
 

- O -


 
O-ringen
5-dagars orienteringstävling med omkring 15 000 deltagare.
» Länk till O-ringen
 
OL
OL står för OrienteringsLöpning.
 
Omstart
Gemensam start för alla återstående delsträckor för alla lag i en stafett.
 
Orange och Röd bana - Svårighetsgrad
För både orange och röd bana bör terrängen vara lättframkomlig, måttligt kuperad och bestå av skogsmark, gärna med inslag av kulturmark.
Skillnaden är i huvudsak att svårframkomlig och tung terräng helt ska undvikas på orange bana.
Terrängdetaljerna ska vara tydliga.
Jämfört med grön, vit och gul bana kan svårere kontrollpunkter användas, till exempel större sänkor, tydliga åsar, höjder och branter.
En säker inläsningspunkt högst 200 meter före kontrollen och en tydlig uppfångare bakom ska det också finnas.
Nästa svårighetsgrad är Violett bana.
» Läs mer om Orange och Röd bana
 

- P -


 
Passa kartan
Vrida kartan så att norr på kartan stämmer överens med verkligheten.
 
Pinne
eller SportIdent-pinne.
Se SportIdent
 
PM
Ett PM finns alltid för alla tävlingar.
Ett PM innehåller information om tävlingen i både stort och i smått, t.ex. startinformation, information om markan, viltrapporter, speciella hänsyn som skall tas i vissa områden mm.
Enligt reglerna är det alla tävlandes skyldighet att före tävlingen på något sätt ta del av innehållet i PM.
PM finns alltid anslaget på arenan och kan oftast även läsas/hämtas i förväg via t.ex. tävlingens sida på Eventor.
 
Poäng-OL
Ett antal kontroller skall besökas under en förutbestämd begränsad tid.
Varje kontroll ger visst antal poäng beroende på hur svår den är.
Tidsöverskridande ger poängavdrag.
 

- R -


 
Raka banor
Lika banor på samma sträcka i samma klass i stafett.
 
Rastpasset
Foto-orientering anpassat för skolan.
Se även Naturpasset.
 
Runoway
Runoway är ett program på Internet som tidigare användes för vägvalsanalys.
De flesta tävlingar laddades upp till detta program.
Använd inte numera. Är ersatt av andra program.
 
Röd bana - Svårighetsgrad
Se Orange bana.
 

- S -


 
Senior
Orienterare som är 21 år och eller äldre.
 
Skogspokalen
Skogspokalen är ett internt vandringspris för EVOK.
De 10 bästa tävlingsresultaten varje år räknas.
Vandringspriset tillfaller den som under 5 år fått högst poäng.
» Läs mer om Skogspokalen
 
Skugga
Förälder eller ungdomsledare följer med nybörjare som stöd/hjälp i skogen.
 
SM
SM står för Svenska Mästerskapen
 
SmOF
SmOF står för Smålands Orienteringsförbund.
» Länk till Smålands Orienteringsförbund
 
Smålandskavlen
Internationell stafett som varje år arrangeras i Småland.
 
SOFT
SOFT står för Svenska Orienteringsförbundet.
» Länk till SOFT
 
Spika
Hitta kontrollen utan missar och omvägar.
 
Sprintdistans
Den kortaste tävlingsdistansen.
Se även Distans
 
SportIdent
Ett system för elektronisk tidtagning.
Man kan naturligtvis beställa sin egen SportIdent-pinne.
» Länk till SportIdent
 
SSM
SSM står för SydSvenska Mästerskapen
 
Stafett
Från 2005 det nya namnet på vad som tidigare alltid hetat budkavle.
Tävling med 2-25 personer i ett lag.
 
Startkort
Kort som man får vid tävlingsstart och som man stämplar vid varje kontroll när inte elektronisk tidtagning används.
 
Stämpel
Klämma med stift (sk stiftklämma) att markera kontrollkortet vid besök vid kontroll.
Används idag mest som reservsystem till elektronisk tidtagning.
 
Svart bana - Svårighetsgrad
Se Blå bana.
 
Svårighetsgrad
En banas svårighetsgrad anges med en färg.
Man tävlar på Grön, Vit, Gul, Orange, Röd, Violett, Blå eller Svart bana beroende på svårighetsgrad.
» Läs mer om Svårighetsgraderna

- T -


 
TC
TC står för TävlingsCentrum

Kallas numera Arena.
 
TJOGET
TJOGET är en 20-mannastafett som varje år arrangeras av Emmaboda Verda OK tillsammans med Lessebo OK.
» Länk till TJOGET
 
10-mila
En av världens största orienteringsstafetter som går i Stockholmstrakten (oftast) varje vår.
» Länk till 10-mila
 
TRIM-paket
Se Naturpasset.
 
Tumkompass
En kompass som man sätter fast på tummen.
Tumkompassen är den vanligaste bland nya orienterare.
Se även Linjalkompass.
 
Tävlingsklasser
Indelningen av tävlingsklasserna görs med tvåårsintervall för ungdomar och juniorer (HD10, HD12, HD14,HD16, HD18 och HD20)
Till höstsäsongen 2011 införs även kortklasser HD12K, HD14K, HD16K och HD17-20K.
För åldrarna 21-34 år är klassen HD21.
För 35 år och äldre görs indelingen i tävlingsklasserna med femårsintervall.
En komplett översikt över Tävlingsklasserna finns på SOFTs nätsidor.
» Läs mer om Tävlingsklasser
 
Töm och Check
En "Töm och Check" skall man göra varje gång man skall använda sin SportIdent.
I en kontrollenhet töms först gammal information och sedan i nästa kontrollenhet kontrolleras att pinnen fungerar.
Vid tävlingar finns alltid information om var "Töm och Check" skall göras i tävlingens PM.
Oftast sker "Töm och Check" någonstans på vägen mellan arenan och start.
 

- U -


 
U-klass
U-klass står för Ungdomsklass.
Det finns fyra olika U-klasser, U1, U2, U3 och U4 (t.o.m. vårsäsongen 2011).
Fr.o.m. höstsäsongen 2011 endast U1 och U2.)
De springer på Grön, Vit, Gul respektive Orange bana beroende på svårighetsgrad.
U-klasserna är öppna för alla barn och ungdomar upp till och med 16 år.
Dessa klasser är ett komplement till de åldersindelade klasserna för barn och ungdomar.
I alla U-klasser finns det möjlighet för föräldrar och ledare att skugga den tävlande som känner sig osäker.
Se Tävlingsklasser
 
UK
UK står för Uttagningskomittén. Denna komitté tar ut lag till stafetter.
 
Ultralång distans
Hette tidigare Långdistans, men har bytt namn för att passa internationella förhållanden.
Man tävlar inte i ultralång distans på kontinenten.
Banlängderna varierar mellan 10-20 km beroende på tävlingsklass.
Se även Distans
 
U5-dagars
Ungdomens 5-dagars. En serietävling för ungdomar i zonen.
Tävlingen hålls under 5 tisdagskvällar i maj varje år.
 
USM
USM står för Ungdoms-SM, d.v.s. Sverigemästerskap för ungdomar.
 

- V -


 
Violett bana - Svårighetsgrad
All typ av terräng kan förekomma. Mycket fysiskt krävande terräng bör undvikas.
Alla typer av kontrollpunkter kan användas.
Nästa svårighetsgrad är Blå bana.
» Läs mer om Violett bana
 
Vit bana - Svårighetsgrad
Terrängvalet ska vara samma som för grön bana, det vill säga tydliga och sammanhängande planbildsdetaljer, vägar, stora stigar, öppen mark, byggnader och så vidare.
Kontrollerna på en vit bana ska endast markera avslutningen på en sträcka och övergången till en ny.
Därför ska kontrollföremålen vara lättidentifierade och tydliga.
Utöver kontrollpunkterna på grön bana kan exempelvis stenar, branter, staket och så vidare förekomma.
Nästa svårighetsgrad är Gul bana.
» Läs mer om Vit bana
 
VTSC
VTSC står för Vetlanda Team Sportia Cup
 

- Ö -


 
Öppen motionsklass
Öppna motionsbanor är särskilda tävlingsbanor utan åldersindelning som man inte behöver föranmäla sig till.
Kallas också
Direktbana.
Man anmäler sig oftast direkt på platsen (direktanmälan) och väljer själv starttid och svårighetsgrad.
Finns i svårighet från Nybörjare till Elit (ÖM1-ÖM10).